جغرافيا چهارم   الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنيد.3نمره
1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب
   2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

جغرافيا
تاريخ
ديني
مدني
   3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه مي گويند؟

جهت هاي نقشه
ناهمواري هاي نقشه
راهنماي نقشه
حاشيه ي نقشه
   4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

كوه
آب ها
جنگل
صحرا
   5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند. چه مي گويند ؟

ناهمواري
كوهپايه
رشته كوه
قله
   6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتان
   ب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 2نمره

1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد .........................................................است.
2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.
3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.
4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.
   د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت × مشخص كنيد. 2نمره
1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها كوچك ديده مي شوند .

صحيح
غلط
   2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.

صحيح
غلط
   3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.

صحيح
غلط
   4ـ « دماوند » بلندترين قله ي ،رشته كوه زاگرس است .

صحيح
غلط
   ه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟1نمره  2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• كرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )
   3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟1نمره
4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟1 نمره
6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟ 1نمرهي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.2نمره
آبرفت


كوهپايه